privacy verklaring

de Jankfabriek

Laatste update: 18 juli 2019

Persoonsgegevens worden door mij zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houd ik me aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik:

 • duidelijk vermeld voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
 • je gegevens niet doorgeef aan derde partijen, tenzij dat nodig is om een gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben;
 • wanneer ik je gegevens deel, afspraken maak met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen neem om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in opdracht van mij persoonsgegevens verwerken;
 • je recht respecteer om je persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het invullen van het contactformulier worden de volgende persoonsgegevens van je verwerkt: 
 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • functie
 • e-mailadres
 • informatie die je zelf invult in een bericht in het contactformulier

Doeleinden
Ik verwerk bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • om contact met je op te nemen als daar om wordt verzocht.
 • om met je te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven.
 • om je vragen te beantwoorden of je klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om mijn website te verbeteren.

Cookies
Cookies zijn kleine bestanden met informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. De Jankfabriek gebruikt cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van mijn website en om de werking van mijn website te optimaliseren. Verder worden cookies gebruikt door Google Analytics en diverse social media.

Google analytics
Mijn website maakt gebruik van Google Analytics, een hulpprogramma van Google waarmee wordt bijgehouden hoe gebruikers mijn website gebruiken. Google Analytics verzamelt de gegevens anoniem en verwerkt de aldus verkregen gegevens in rapportages die inzicht verschaffen in het gebruik en effectiviteit van de website. Deze rapportages zijn niet herleidbaar tot individuele bezoekers. Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Social media
Mijn website bevat koppelingen naar diverse social media, zoals Facebook, Instagram, Pinterest, Spotify, Linked-in en Twitter. Deze koppelingen bevatten codes met cookies die afkomstig zijn van de betreffende social media. Zie het privacybeleid van de betreffende social media voor meer informatie.

Beveiligen en bewaren
Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat mijn veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Ik bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat ik de gegevens bewaar zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moeten bewaren omdat de wet mij dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd. Mijn gegevens gebruik ik nooit zonder jouw toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Om je gegevens in te zien en te wijzingen kan je contact opnemen met de Jankfabriek via de volgende gegevens:

E-mail
 Via het contactformulier op onze website
Post Oude Fabriekstraat 14
 Werkplaats P. | Werkruimte 1.75
 3812 NR Amersfoort

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk help ik je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 april 2018.

privacy verklaring